بررسی علت فوت ۴ بیمار دیالیزی در خوزستان

بررسی علت فوت ۴ بیمار دیالیزی در خوزستان
رئیس بیمارستان سینا کارون گفت: هیئت مستقر در خوزستان در حال ارزیابی دقیق علت فوت بیماران دیالیزی هستند.
۱۵:۵۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بررسی علت فوت ۴ بیمار دیالیزی در خوزستان

رئیس بیمارستان سینا کارون گفت: هیئت مستقر در خوزستان در حال ارزیابی دقیق علت فوت بیماران دیالیزی هستند.
۱۵:۵۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بررسی علت فوت ۴ بیمار دیالیزی در خوزستان

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author