برخورد گرم پاشازاده و منصوریان

برخورد گرم پاشازاده و منصوریان
سرمربیان استقلال و راه آهن در پایان بازی این دو تیم برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.

برخورد گرم پاشازاده و منصوریان

سرمربیان استقلال و راه آهن در پایان بازی این دو تیم برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.
برخورد گرم پاشازاده و منصوریان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author