برای قهرمان ۱۶ساله آرمیده در بستر بیماری دعا کنید

برای قهرمان ۱۶ساله آرمیده در بستر بیماری دعا کنید
ابوالفضل آرمیده، قهرمان ۱۶ ساله کشتی ایران که در حال مبارزه با بیماری است، وضعیت وخیمی دارد.

برای قهرمان ۱۶ساله آرمیده در بستر بیماری دعا کنید

ابوالفضل آرمیده، قهرمان ۱۶ ساله کشتی ایران که در حال مبارزه با بیماری است، وضعیت وخیمی دارد.
برای قهرمان ۱۶ساله آرمیده در بستر بیماری دعا کنید

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author