برای تکمیل شگفتی ها جهانی؛/ ژاپن حریف بعدی ستاره های کبدی

برای تکمیل شگفتی ها جهانی؛/ ژاپن حریف بعدی ستاره های کبدی
تیم ملی کبدی ایران بعد از سه برد پیاپی برابر آمریکا، تایلند و کنیا رقابت های جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و برای تکمیل نمایش خوب خود روز شنبه رو در روی ژاپن قرار خواهد گرفت.

برای تکمیل شگفتی ها جهانی؛/ ژاپن حریف بعدی ستاره های کبدی

تیم ملی کبدی ایران بعد از سه برد پیاپی برابر آمریکا، تایلند و کنیا رقابت های جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و برای تکمیل نمایش خوب خود روز شنبه رو در روی ژاپن قرار خواهد گرفت.
برای تکمیل شگفتی ها جهانی؛/ ژاپن حریف بعدی ستاره های کبدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author