برای بررسی دلایل ناکامی برگزار می‌شود/ جلسه فوری در باشگاه ماشین سازی

برای بررسی دلایل ناکامی برگزار می‌شود/ جلسه فوری در باشگاه ماشین سازی
هیات مدیره باشگاه ماشین سازی فردا درباره شرایط این تیم تصمیم گیری می کند.

برای بررسی دلایل ناکامی برگزار می‌شود/ جلسه فوری در باشگاه ماشین سازی

هیات مدیره باشگاه ماشین سازی فردا درباره شرایط این تیم تصمیم گیری می کند.
برای بررسی دلایل ناکامی برگزار می‌شود/ جلسه فوری در باشگاه ماشین سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author