برای اولین بار در تاریخ والیبال؛/ تاریخ سازان ورزش ایران مهمان پیشکسوتان والیبال

برای اولین بار در تاریخ والیبال؛/ تاریخ سازان ورزش ایران مهمان پیشکسوتان والیبال
در مراسمی باشکوه با میزبانی باشگاه بیشکسوتان ایران، ستاره های سابق این رشته همراه سایر ستاره های سابق ورزش ایران دور هم جمع شدند.

برای اولین بار در تاریخ والیبال؛/ تاریخ سازان ورزش ایران مهمان پیشکسوتان والیبال

در مراسمی باشکوه با میزبانی باشگاه بیشکسوتان ایران، ستاره های سابق این رشته همراه سایر ستاره های سابق ورزش ایران دور هم جمع شدند.
برای اولین بار در تاریخ والیبال؛/ تاریخ سازان ورزش ایران مهمان پیشکسوتان والیبال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author