برانکو به همه پرسپولیسی‌ها: بازگشت رضاییان غیر ممکن است

برانکو به همه پرسپولیسی‌ها: بازگشت رضاییان غیر ممکن است
برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.

برانکو به همه پرسپولیسی‌ها: بازگشت رضاییان غیر ممکن است

برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.
برانکو به همه پرسپولیسی‌ها: بازگشت رضاییان غیر ممکن است

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author