برانکو به این دلیل می‌گوید ارزان‌ترین مربی 10 سال اخیر قرمزهاست

برانکو به این دلیل می‌گوید ارزان‌ترین مربی 10 سال اخیر قرمزهاست
برانکو اعتقاد دارد ارزان ترین مربی 10 سال اخیر پرسپولیس است.

برانکو به این دلیل می‌گوید ارزان‌ترین مربی 10 سال اخیر قرمزهاست

برانکو اعتقاد دارد ارزان ترین مربی 10 سال اخیر پرسپولیس است.
برانکو به این دلیل می‌گوید ارزان‌ترین مربی 10 سال اخیر قرمزهاست

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author