برانکو به‌خاطر قلعه نویی؛ نوراللهی و عالیشاه را نمی‌فروشد!

برانکو به‌خاطر قلعه نویی؛ نوراللهی و عالیشاه را نمی‌فروشد!
برانکو با یک حساب و کتاب ساده تصمیم گرفت نوراللهی و عالیشاه را راضی به ماندن در تیمش کند.

برانکو به‌خاطر قلعه نویی؛ نوراللهی و عالیشاه را نمی‌فروشد!

برانکو با یک حساب و کتاب ساده تصمیم گرفت نوراللهی و عالیشاه را راضی به ماندن در تیمش کند.
برانکو به‌خاطر قلعه نویی؛ نوراللهی و عالیشاه را نمی‌فروشد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author