بختیار یا اسماعیلی، مساله این است

بختیار یا اسماعیلی، مساله این است
به نظر می رسد سرمربی استقلال باید از بین دو هافبک بازیساز خود یکی را برای قراردادن در ترکیب اصلی انتخاب کند.

بختیار یا اسماعیلی، مساله این است

به نظر می رسد سرمربی استقلال باید از بین دو هافبک بازیساز خود یکی را برای قراردادن در ترکیب اصلی انتخاب کند.
بختیار یا اسماعیلی، مساله این است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author