ببینید فیفا چطور تیم ملی انگلیس را مسخره می کند!

ببینید فیفا چطور تیم ملی انگلیس را مسخره می کند!
امروز، سالروز فینال جام جهانی ١٩٩٦ است.

ببینید فیفا چطور تیم ملی انگلیس را مسخره می کند!

امروز، سالروز فینال جام جهانی ١٩٩٦ است.
ببینید فیفا چطور تیم ملی انگلیس را مسخره می کند!

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author