با کمک دولت، بدهی بیمه سلامت پرداخت می شود

با کمک دولت، بدهی بیمه سلامت پرداخت می شود
امیدواریم تا دو هفته آینده بخش زیادی از بدهی بیمه سلامت ایران با کمک دولت پرداخت شود.
۱۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


با کمک دولت، بدهی بیمه سلامت پرداخت می شود

امیدواریم تا دو هفته آینده بخش زیادی از بدهی بیمه سلامت ایران با کمک دولت پرداخت شود.
۱۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


با کمک دولت، بدهی بیمه سلامت پرداخت می شود

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author