با غیبت احتمالی کمیا علیزاده، مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده؛/ سجاد مردانی تنها ستاره ایران در گرندپری

با غیبت احتمالی کمیا علیزاده، مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده؛/ سجاد مردانی تنها ستاره ایران در گرندپری
با مصدومیت کیمیا علیزاده و تغییر وزن مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده، سجاد مردانی تنها المپیکی ایران در گرندپری خواهد بود.

با غیبت احتمالی کمیا علیزاده، مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده؛/ سجاد مردانی تنها ستاره ایران در گرندپری

با مصدومیت کیمیا علیزاده و تغییر وزن مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده، سجاد مردانی تنها المپیکی ایران در گرندپری خواهد بود.
با غیبت احتمالی کمیا علیزاده، مهدی خدابخشی و فرزان عاشورزاده؛/ سجاد مردانی تنها ستاره ایران در گرندپری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author