با رضایت کی روش از میلاد محمدی / رقابت در جناح چپ تیم ملی سخت‌تر می‌شود 

با رضایت کی روش از میلاد محمدی / رقابت در جناح چپ تیم ملی سخت‌تر می‌شود 
میلاد محمدی به گزینه اصلی کی روش در جناح چپ خط دفاعی تیم ملی تبدیل شده است.

با رضایت کی روش از میلاد محمدی / رقابت در جناح چپ تیم ملی سخت‌تر می‌شود 

میلاد محمدی به گزینه اصلی کی روش در جناح چپ خط دفاعی تیم ملی تبدیل شده است.
با رضایت کی روش از میلاد محمدی / رقابت در جناح چپ تیم ملی سخت‌تر می‌شود 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author