باید با زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مقابله کرد

باید با زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مقابله کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : باید با اتخاذ رویکردهای فعال در سطح منطقه و بین الملل با عوامل و زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی از جمله تفکرات داعش ساز و حامیان مالی آن مقابله کرد.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


باید با زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مقابله کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : باید با اتخاذ رویکردهای فعال در سطح منطقه و بین الملل با عوامل و زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی از جمله تفکرات داعش ساز و حامیان مالی آن مقابله کرد.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


باید با زمینه های ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مقابله کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author