باید باور کنیم قرارداد نوراللهی نصف شده؟

باید باور کنیم قرارداد نوراللهی نصف شده؟
طبق آماری که سازمان لیگ ارائه داده، امسال قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس زیاد شده به جز احمد نوراللهی.

باید باور کنیم قرارداد نوراللهی نصف شده؟

طبق آماری که سازمان لیگ ارائه داده، امسال قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس زیاد شده به جز احمد نوراللهی.
باید باور کنیم قرارداد نوراللهی نصف شده؟

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author