باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث یهود درآمد

باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث یهود درآمد
خبرگزاری آذرتاج خبر داد هیات نمایندگان «انجمن تبلیغ و حراست از میراث فرهنگی یهودیان اروپا» در چارچوب طرح «مسیر اروپایی میراث یهودی» به جمهوری آذربایجان سفر کرد.
۲۰:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث یهود درآمد

خبرگزاری آذرتاج خبر داد هیات نمایندگان «انجمن تبلیغ و حراست از میراث فرهنگی یهودیان اروپا» در چارچوب طرح «مسیر اروپایی میراث یهودی» به جمهوری آذربایجان سفر کرد.
۲۰:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث یهود درآمد

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author