باقریان: ویسی قبول کرد عقیلی بماند

باقریان: ویسی قبول کرد عقیلی بماند
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: عقیلی در جلسه با من درخواستی را مطرح کرد که این کار از حیطه وظیفه من خارج بود و باید در جلسه هیئت مدیره مطرح می‌شد و اگر این موضوع به من ربط داشت، من بسیار راحت تصمیم‌گیری می‌کردم.

باقریان: ویسی قبول کرد عقیلی بماند

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: عقیلی در جلسه با من درخواستی را مطرح کرد که این کار از حیطه وظیفه من خارج بود و باید در جلسه هیئت مدیره مطرح می‌شد و اگر این موضوع به من ربط داشت، من بسیار راحت تصمیم‌گیری می‌کردم.
باقریان: ویسی قبول کرد عقیلی بماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author