بازیکن جدید پرسپولیس نیامده 5 هفته از دست داد!

بازیکن جدید پرسپولیس نیامده 5 هفته از دست داد!
مصدومیت آرام طبع جدی است و فعلا برانکو نمی تواند از او استفاده کند.

بازیکن جدید پرسپولیس نیامده 5 هفته از دست داد!

مصدومیت آرام طبع جدی است و فعلا برانکو نمی تواند از او استفاده کند.
بازیکن جدید پرسپولیس نیامده 5 هفته از دست داد!

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author