بازیکنان تیم ملی در کنار جام قهرمانی جهان

بازیکنان تیم ملی در کنار جام قهرمانی جهان
بازیکنان تیم ملی فوتبال با حضور در موزه تاریخی فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی این تیم در جام جهانی عکس یادگاری گرفتند.

بازیکنان تیم ملی در کنار جام قهرمانی جهان

بازیکنان تیم ملی فوتبال با حضور در موزه تاریخی فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی این تیم در جام جهانی عکس یادگاری گرفتند.
بازیکنان تیم ملی در کنار جام قهرمانی جهان

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author