بازیکان با دل و جان برای مورینیو بازی نمی کنند

بازیکان با دل و جان برای مورینیو بازی نمی کنند
آلن شیرر، مهاجم گلزن سالهای نه چندان دور فوتبال انگلیس معتقد است که بازیکنان منچستر با همه وجود برای این تیم بازی نمی کنند.

بازیکان با دل و جان برای مورینیو بازی نمی کنند

آلن شیرر، مهاجم گلزن سالهای نه چندان دور فوتبال انگلیس معتقد است که بازیکنان منچستر با همه وجود برای این تیم بازی نمی کنند.
بازیکان با دل و جان برای مورینیو بازی نمی کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author