بازگشت مرتضی حسینی به مسابقات والیبال /باز کابوس آمد!

بازگشت مرتضی حسینی به مسابقات والیبال /باز کابوس آمد!
در شروع مسابقات والیبال ، لوگوی سامانه پیامکی محو شد اما امروز بهزاد برای این سامانه دوباره شد و از وسط بازی حسینی هم آمد!

بازگشت مرتضی حسینی به مسابقات والیبال /باز کابوس آمد!

در شروع مسابقات والیبال ، لوگوی سامانه پیامکی محو شد اما امروز بهزاد برای این سامانه دوباره شد و از وسط بازی حسینی هم آمد!
بازگشت مرتضی حسینی به مسابقات والیبال /باز کابوس آمد!

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author