بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال/ شماره 7 می آید و کمک مربی می شود؟

بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال/ شماره 7 می آید و کمک مربی می شود؟
آیا قرار است مجیدی به استقلال برگردد و به عنوان کمک مربی در این تیم فعالیت کند؟

بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال/ شماره 7 می آید و کمک مربی می شود؟

آیا قرار است مجیدی به استقلال برگردد و به عنوان کمک مربی در این تیم فعالیت کند؟
بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال/ شماره 7 می آید و کمک مربی می شود؟

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author