بازگشت عزت الله اکبری به تشک کشتی

بازگشت عزت الله اکبری به تشک کشتی
دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان از بازگشتش به تشک کشتی در یک وزن بالاتر بعد از طی کردن دوران نقاهت خبر داد.

بازگشت عزت الله اکبری به تشک کشتی

دارنده مدال نقره کشتی آزاد جهان از بازگشتش به تشک کشتی در یک وزن بالاتر بعد از طی کردن دوران نقاهت خبر داد.
بازگشت عزت الله اکبری به تشک کشتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author