بازگشت شاغلام به نیمکت داغ مربیگری/ پیروانی برای نجات فجرسپاسی حکم گرفت

بازگشت شاغلام به نیمکت داغ مربیگری/ پیروانی برای نجات فجرسپاسی حکم گرفت
بعد از چند سال استراحت و خانه نشینی بار دیگر به عرصه مربیگری بازگشت بلکه فجرسپاسی را از مرگ نجات دهد.

بازگشت شاغلام به نیمکت داغ مربیگری/ پیروانی برای نجات فجرسپاسی حکم گرفت

بعد از چند سال استراحت و خانه نشینی بار دیگر به عرصه مربیگری بازگشت بلکه فجرسپاسی را از مرگ نجات دهد.
بازگشت شاغلام به نیمکت داغ مربیگری/ پیروانی برای نجات فجرسپاسی حکم گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author