بازنشستگی اجباری ۳۲ قاضی

بازنشستگی اجباری ۳۲ قاضی
دستگاه قضایی مصر دهها قاضی مصری را به اتهام حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور اجباری بازنشسته کرد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


بازنشستگی اجباری ۳۲ قاضی

دستگاه قضایی مصر دهها قاضی مصری را به اتهام حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور اجباری بازنشسته کرد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


بازنشستگی اجباری ۳۲ قاضی

آهنگ جدید

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author