بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی
فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع بازدید کردند.
۱۷:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع بازدید کردند.
۱۷:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author