باختیم چون ورزشکاران ما مدام برنج می خورند!

باختیم چون ورزشکاران ما مدام برنج می خورند!
پروین می گوید بدون تمرین زور آنها به تیم منتخب لالیگا نمی رسد.

باختیم چون ورزشکاران ما مدام برنج می خورند!

پروین می گوید بدون تمرین زور آنها به تیم منتخب لالیگا نمی رسد.
باختیم چون ورزشکاران ما مدام برنج می خورند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author