ای اف سی میزبانی لبنان را قبول نکرد

ای اف سی میزبانی لبنان را قبول نکرد
لبنان نمی تواند میزبانی بازی های تیم های ایرانی را بر عهده بگیرد.

ای اف سی میزبانی لبنان را قبول نکرد

لبنان نمی تواند میزبانی بازی های تیم های ایرانی را بر عهده بگیرد.
ای اف سی میزبانی لبنان را قبول نکرد

کرمان نیوز

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author