این خانم ها به یاد ناصر حجازی به میدان می روند

این خانم ها به یاد ناصر حجازی به میدان می روند
تیمی متشکل از بانوان قرار است در آلمان به میدان برود.

این خانم ها به یاد ناصر حجازی به میدان می روند

تیمی متشکل از بانوان قرار است در آلمان به میدان برود.
این خانم ها به یاد ناصر حجازی به میدان می روند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author