این تیم منتخب خریدهای برانکو سفارشی بودند؟

این تیم منتخب خریدهای برانکو سفارشی بودند؟
آی‌اسپرت نوشت:تعدادی از خریدهای برانکو حرف و حدیث داشته‌اند.

این تیم منتخب خریدهای برانکو سفارشی بودند؟

آی‌اسپرت نوشت:تعدادی از خریدهای برانکو حرف و حدیث داشته‌اند.
این تیم منتخب خریدهای برانکو سفارشی بودند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author