این تیم قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست / زمانی: نتایج استقلال راضی‌ کننده نیست

این تیم قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست / زمانی: نتایج استقلال راضی‌ کننده نیست
 عضو هیات مدیره باشگاه استقلال مدعی است که نتایج این تیم در 2 هفته اول لیگ راضی‌کننده نبوده است.

این تیم قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست / زمانی: نتایج استقلال راضی‌ کننده نیست

 عضو هیات مدیره باشگاه استقلال مدعی است که نتایج این تیم در 2 هفته اول لیگ راضی‌کننده نبوده است.
این تیم قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست / زمانی: نتایج استقلال راضی‌ کننده نیست

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author