این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟
استقلال در دو بازی اول خود بردی نداشته است.

این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

استقلال در دو بازی اول خود بردی نداشته است.
این آمار ترسناک، دل هواداران استقلال را می لرزاند؟

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author