اینتر به دنبال جذب دی ماریا

اینتر به دنبال جذب دی ماریا
روزنامه میرر مدعی شد که پس از عدم موفقیت در جذب خامس رودریگس، باشگاه اینتر به دنبال جذب آنخل دی ماریا، ستاره پاری ن ژرمن خواهد بود.

اینتر به دنبال جذب دی ماریا

روزنامه میرر مدعی شد که پس از عدم موفقیت در جذب خامس رودریگس، باشگاه اینتر به دنبال جذب آنخل دی ماریا، ستاره پاری ن ژرمن خواهد بود.
اینتر به دنبال جذب دی ماریا

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author