ایران میزبان بزرگ‌ترین رویداد جهانی فوتسال می‌شود؟

ایران میزبان بزرگ‌ترین رویداد جهانی فوتسال می‌شود؟
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در سمینار مدرسان فوتسال گفت: با موفقیتی که تیم‌های ملی فوتسال آقایان و بانوان در عرصه‌های بین‌المللی کسب کرده‌اند، مسئولیت‌مان سنگین‌تر شده است.

ایران میزبان بزرگ‌ترین رویداد جهانی فوتسال می‌شود؟

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در سمینار مدرسان فوتسال گفت: با موفقیتی که تیم‌های ملی فوتسال آقایان و بانوان در عرصه‌های بین‌المللی کسب کرده‌اند، مسئولیت‌مان سنگین‌تر شده است.
ایران میزبان بزرگ‌ترین رویداد جهانی فوتسال می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author