ایران از مبارزه با تروریسم همچنان حمایت می‌کند

ایران از مبارزه با تروریسم همچنان حمایت می‌کند
معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با تبریک آزاد سازی شهر تدمر سوریه تاکید کرد: حمایت ایران از مبارزه با تروریسم در سوریه، عراق و کشورهای در معرض تهدید ادامه می‌یابد.
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ایران از مبارزه با تروریسم همچنان حمایت می‌کند

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با تبریک آزاد سازی شهر تدمر سوریه تاکید کرد: حمایت ایران از مبارزه با تروریسم در سوریه، عراق و کشورهای در معرض تهدید ادامه می‌یابد.
۱۹:۲۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ایران از مبارزه با تروریسم همچنان حمایت می‌کند

دانلود فیلم خارجی

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author