ایران، اروپا را به مبارزه جدی با معضل مواد مخدر فرا می خواند

ایران، اروپا را به مبارزه جدی با معضل مواد مخدر فرا می خواند
وزیر کشور ایران به خبرنگاران لهستانی گفت: “با تیتر درشت در رسانه های خود بنویسید ایران اروپا را به مبارزه جدی و همه جانبه با معضل جهانی مواد مخدر فرا خواند”
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


ایران، اروپا را به مبارزه جدی با معضل مواد مخدر فرا می خواند

وزیر کشور ایران به خبرنگاران لهستانی گفت: “با تیتر درشت در رسانه های خود بنویسید ایران اروپا را به مبارزه جدی و همه جانبه با معضل جهانی مواد مخدر فرا خواند”
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


ایران، اروپا را به مبارزه جدی با معضل مواد مخدر فرا می خواند

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author