اگر مقاومت نبود رژیم صهیونیستی، لبنان را بلعیده بود

اگر مقاومت نبود رژیم صهیونیستی، لبنان را بلعیده بود
معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: اگر مقاومت نبود اسرائیل لبنان را بلعیده بودو بخشی از آن را تحت اشغال خود درآورده، بخشی دیگر را به اسکان آوارگان اختصاص داده بود و بخشی از کشور را نیز برای اعمال سلطه سیاسی بر سازمانها و نهادها اختصاص داده بود.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


اگر مقاومت نبود رژیم صهیونیستی، لبنان را بلعیده بود

معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: اگر مقاومت نبود اسرائیل لبنان را بلعیده بودو بخشی از آن را تحت اشغال خود درآورده، بخشی دیگر را به اسکان آوارگان اختصاص داده بود و بخشی از کشور را نیز برای اعمال سلطه سیاسی بر سازمانها و نهادها اختصاص داده بود.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


اگر مقاومت نبود رژیم صهیونیستی، لبنان را بلعیده بود

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author