اگرهمان«داش علیمنصور»باشی،سوژه هواداران پرسپولیس نمی‌شوی!

اگرهمان«داش علیمنصور»باشی،سوژه هواداران پرسپولیس نمی‌شوی!
علیرضا منصوریان بار دیگر با گفتن جمله‌ای اشتباه، سوژه هواداران تیم رقیب شد.

اگرهمان«داش علیمنصور»باشی،سوژه هواداران پرسپولیس نمی‌شوی!

علیرضا منصوریان بار دیگر با گفتن جمله‌ای اشتباه، سوژه هواداران تیم رقیب شد.
اگرهمان«داش علیمنصور»باشی،سوژه هواداران پرسپولیس نمی‌شوی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author