اژه ای: جنایات منافقان هنوز فراموش نشده است

اژه ای: جنایات منافقان هنوز فراموش نشده است
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد جنایاتی که منافقین علیه ملت ایران مرتکب شدند هرگز فراموش نمی شود.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اژه ای: جنایات منافقان هنوز فراموش نشده است

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد جنایاتی که منافقین علیه ملت ایران مرتکب شدند هرگز فراموش نمی شود.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اژه ای: جنایات منافقان هنوز فراموش نشده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author