اولین شاگرد تمام کی‌روش!

اولین شاگرد تمام کی‌روش!
جواد نکونام در تیم فنی کی‌روش خیلی سریع جا افتاده‌است.

اولین شاگرد تمام کی‌روش!

جواد نکونام در تیم فنی کی‌روش خیلی سریع جا افتاده‌است.
اولین شاگرد تمام کی‌روش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author