اوشیما قهرمان تور جهانی تنیس روی میز شد

اوشیما قهرمان تور جهانی تنیس روی میز شد
اوشیمای ژاپنی با شکست نماینده میزبان قهرمان تور جهانی تنیس روی میز سوئد شد.

اوشیما قهرمان تور جهانی تنیس روی میز شد

اوشیمای ژاپنی با شکست نماینده میزبان قهرمان تور جهانی تنیس روی میز سوئد شد.
اوشیما قهرمان تور جهانی تنیس روی میز شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author