انفجار فالکون۹ و ماهواره عاموس ۶

انفجار فالکون۹ و ماهواره عاموس ۶
ماهواره اسرائیلی عاموس ۶ که قرار بود با موشک شرکت آمریکایی از فلوریدا به فضا پرتاب شود، به طور کامل منهدم شده است.
۲۱:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


انفجار فالکون۹ و ماهواره عاموس ۶

ماهواره اسرائیلی عاموس ۶ که قرار بود با موشک شرکت آمریکایی از فلوریدا به فضا پرتاب شود، به طور کامل منهدم شده است.
۲۱:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


انفجار فالکون۹ و ماهواره عاموس ۶

label, , , , , , , , , , , ,

About the author