انتقاد فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی/ کارلوس جان این کارها در شان تو نیست

انتقاد فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی/ کارلوس جان این کارها در شان تو نیست
عادل فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرد.

انتقاد فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی/ کارلوس جان این کارها در شان تو نیست

عادل فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرد.
انتقاد فردوسی‌پور از سرمربی تیم ملی/ کارلوس جان این کارها در شان تو نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author