انتقاد شدید مارادونا از زلاتان

انتقاد شدید مارادونا از زلاتان
دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی تاریخ فوتبال، زلاتان را نیز به جمع خیل عظیم بازیکنانی فرستاد که از آنها انتقاد کرده است.

انتقاد شدید مارادونا از زلاتان

دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی تاریخ فوتبال، زلاتان را نیز به جمع خیل عظیم بازیکنانی فرستاد که از آنها انتقاد کرده است.
انتقاد شدید مارادونا از زلاتان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author