انتخابات فدراسیون فوتبال، 6 ماه بعد!

انتخابات فدراسیون فوتبال، 6 ماه بعد!
انتخابات فدراسیون فوتبال در صورتی در موعد مقرر برگزار خواهد شد که تغییراتی در اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال صورت نگیرد دولت تمام وکمال آن را تایید کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال، 6 ماه بعد!

انتخابات فدراسیون فوتبال در صورتی در موعد مقرر برگزار خواهد شد که تغییراتی در اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال صورت نگیرد دولت تمام وکمال آن را تایید کند.
انتخابات فدراسیون فوتبال، 6 ماه بعد!

اتومبیل

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author