امیری: می‌توانستیم بیشتر گل بزنیم/ کره کوچک‌ترین فرصتی نداشت

امیری: می‌توانستیم بیشتر گل بزنیم/ کره کوچک‌ترین فرصتی نداشت
وحید امیری گفت: یاد گرفته‌ایم اول گل نخوریم و بعد گل بزنیم.

امیری: می‌توانستیم بیشتر گل بزنیم/ کره کوچک‌ترین فرصتی نداشت

وحید امیری گفت: یاد گرفته‌ایم اول گل نخوریم و بعد گل بزنیم.
امیری: می‌توانستیم بیشتر گل بزنیم/ کره کوچک‌ترین فرصتی نداشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author