امید نوروزی: شنیده بودم نباید مدال بگیرم

امید نوروزی: شنیده بودم نباید مدال بگیرم
امید نوروزی کشتی گیر ملی پوش ایران در میان استقبال مردم به شیراز بازگشت.

امید نوروزی: شنیده بودم نباید مدال بگیرم

امید نوروزی کشتی گیر ملی پوش ایران در میان استقبال مردم به شیراز بازگشت.
امید نوروزی: شنیده بودم نباید مدال بگیرم

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author