امیدواری گریزمان به بردن توپ طلا

امیدواری گریزمان به بردن توپ طلا
اریک اُلهاتس، بازیکن یابی که آنتوان گریزمان را کشف کرد، تایید کرد که این ستاره فرانسوی همچنان معتقد است که می تواند برنده توپ طلا شود.

امیدواری گریزمان به بردن توپ طلا

اریک اُلهاتس، بازیکن یابی که آنتوان گریزمان را کشف کرد، تایید کرد که این ستاره فرانسوی همچنان معتقد است که می تواند برنده توپ طلا شود.
امیدواری گریزمان به بردن توپ طلا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author