امیدوارم بازهم منصورخان به ورزشگاه بیاید/ حاجیلو: مردم پورحیدری را فراموش نکنند

امیدوارم بازهم منصورخان به ورزشگاه بیاید/ حاجیلو: مردم پورحیدری را فراموش نکنند
سرپرست تیم سایپا از همه مردم ایران می خواهد برای آبی پوش باسابقه فوتبال ایران، منصور پورحیدری دعا کنند. 

امیدوارم بازهم منصورخان به ورزشگاه بیاید/ حاجیلو: مردم پورحیدری را فراموش نکنند

سرپرست تیم سایپا از همه مردم ایران می خواهد برای آبی پوش باسابقه فوتبال ایران، منصور پورحیدری دعا کنند. 
امیدوارم بازهم منصورخان به ورزشگاه بیاید/ حاجیلو: مردم پورحیدری را فراموش نکنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author